Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης κοινοποιούμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Ε.Κ. καθώς και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (Τετάρτη, 19/7/2017 έως και Παρασκευή, 21/7/2017).