Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010(Α΄ 71) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση δ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν 3848/2010 (Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (A΄ 78).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (193 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210-Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. 22/26-5-2017 Πράξη του ΙΕΠ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 89747/Β1/29-5-2017 έκθεση της Γ ΔΟΥ ΥΠΠΕΘ.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ορίζουμε το χρόνο υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, τη διαδικασία υποβολής και τα υποβλητέα δικαιολογητικά των αιτήσεων, την προθεσμία κατάρτισης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων, τη διαδικασία διατύπωσης γνώμης των συνυπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών, τον τύπο και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίμησης , τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων, τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, την προθεσμία των ενστάσεων και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων ως εξής: