Α. Σας αποστέλλουμε: i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα, κλάδο ή ειδικότητα και ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων.

Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση και οι μετατιθέμενοι, των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ78, και ΠΕ87.02 να υποβάλουν δήλωση οργανικής τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο μέσο  έως και την Πέμπτη 25-7-2019.

 

Γ. Στις δηλώσεις τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις του αναμορφωμένου πίνακα και όποιο άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς επιθυμούν να τοποθετηθούν με σειρά προτίμησης, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και των πιθανών κενών οργανικών θέσεων που θα προκύψουν από τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών (βελτίωση θέσης). Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

Δ. Οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να καλύψουν κενές λειτουργικές θέσεις των σχολείων της περιφερείας μας θα υποβάλουν την ανάλογη δήλωση μετά την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Θα ακολουθήσει σχετική πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης.