Κοινοποιούμε, μετά την λήξη της περιόδου των ενστάσεων, προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 


Έχοντας υπόψη:

.............

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :


Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ


Προκηρύσσουμε τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

Kοινοποιούμε προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Σας ενημερώνουμε ότι από 20-2-2019 μέχρι και 22-2-2019 μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις.

Kοινοποιούμε προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Oριστικοποιούμε τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνου Πληροφορικής  και νέων Τεχνολογιών και Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.