Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:

...........

προτίθεται να επιλέξει μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης ώστε να αποσπαστούν και να καταλάβουν θέσεις Συβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄ με τετραετή θητεία.

Για τον λόγο αυτόν, καλέι όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα όπως περογράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης τους σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 11 του ν. 4547/2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

 

........................................

 

Αποφασίζουμε:


την τοποθέτηση του Θεμελή Θεόδωρου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86, του 3
ου ΓΕ.Λ. Καστοριάς, στη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, με τριετή θητεία έως 31 Ιουλίου 2021.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

.......................................

 

Αποφασίζουμε:


την τοποθέτηση του Καραμανίδη Ασημάκη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.02, του ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού, στη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Καστοριάς, με τριετή θητεία, έως 31 Ιουλίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

...........................................................

 

ΚΑΛΟΥΜΕ


τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα και αναφέρονται κατωτέρω να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση των κάτωθι θέσεων:

Συνημμένα
Download this file (Ψ9ΚΦ4653ΠΣ-ΛΓΞ.pdf)Ψ9ΚΦ4653ΠΣ-ΛΓΞ.pdf[ ]963 kB

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, κοινοποιούμε, τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.