Έχοντας υπόψη :

......................................

αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε ως υποψηφίους εκπροσώπους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29  Εργοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών,ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων) και του Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού  της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο ΠΥΣΕΕΠ, για τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2020, τους παρακάτω:

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..........................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση του Αντωνιάδη Πάυλου, κλάδου ΠΕ03, στη θέση του Υποδιευθυντή του ΓΕΛ Άργους Ορεστικού, από 02-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».

Συνημμένα
Download this file (9ΛΣΣ46ΜΤΛΗ-ΟΚΝ.pdf)9ΛΣΣ46ΜΤΛΗ-ΟΚΝ.pdf[ ]150 kB

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.....................................

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με απόσπαση που λήγει στις 31Αυγούστου 2021 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ. αριθμ. πρωτ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/τ. Β΄/31-12-2018) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.......................................

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με απόσπαση που λήγει στις 31 Αυγούστου 2021 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ. αριθμ. πρωτ. 222084/ΓΔ4/31-12-2018 (ΦΕΚ 5919/τ Β΄/31-12-2018) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..............................

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από την Τρίτη 22-09-2020 έως και την Δευτέρα 05-10-2020. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα

Συνημμένα
Download this file (64ΦΓ46ΜΤΛΗ-ΩΧ3.pdf)64ΦΓ46ΜΤΛΗ-ΩΧ3.pdf[ ]184 kB
Download this file (Αίτηση.docx)Αίτηση.docx[ ]19 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]46 kB