Σχετ.: Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/οικ.22308/4-12-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΛ)

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ανωτέρω σχετικό από 4/12/2020 έως και 14/12/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να λάβουν γνώση του Ν.4440/2016 όπως ισχύει, καθώς και των πιο πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.apografi.gov.gr επιλέγοντας στη συνέχεια Κινητικότητα > Θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27-05-2020 (ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8), ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030/15-10- 2020 (ΑΔΑ:Ψ62Σ46ΜΤΛ6-ΣΟ4) και ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/οικ.22308/4-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΛ) ισχύουν τα παρακάτω: