Εκτύπωση

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

....................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση του Μουσουλή Γεωργίου, κλάδου ΤΕ02.02, στη θέση του Υποδιευθυντή του Ε.Κ. Καστοριάς, από 14-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692
(Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».

Κατηγορία: Μόνιμοι
Εμφανίσεις: 100