Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, σάς διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 39109/Ε3/19-03-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Παρακαλείσθε
να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη σχολική σας μονάδα μέχρι την Παρασκευή 27-03-2020.