Εκτύπωση

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε


Την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/02-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ. Α΄/06 -09-2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.», να υποβάλουν σχετική αίτηση από την Τρίτη 10-09-2019 έως και Δευτέρα 23-09-2019.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:


α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθ ρου 23 του ν. 4547/2018.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:

Συνημμένα
Download this file (6Ψ624653ΠΣ-95Ζ.pdf)6Ψ624653ΠΣ-95Ζ.pdf[ ]169 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ.xls)ΑΙΤΗΣΗ.xls[ ]84 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]45 kB
Κατηγορία: Μόνιμοι
Εμφανίσεις: 292