Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.....................................................

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με τριετή θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2022 και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τη Πέμπτη 05-09-2019 έως και τη Τετάρτη 18-09-2019 στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Καστοριάς, Καραολή 10 (3ος όροφος).

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Σύμφωνα με το άρθρο 2, της αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/τ. Β΄/31-12-2018) Υπουργικής Απόφασης, υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.