Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) ανακοινώνει την πραγματοποίηση σειράς δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων (master class). Τα μαθήματα αυτά αποτελούν το αποτέλεσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία έχουν εκπονηθεί μέχρι τώρα από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα που συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριότερων προτεραιοτήτων του ανωτέρω Οργανισμού: Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, κράτος δικαίου, κ.λπ. Υπάγονται στις άτυπες μορφές εκπαίδευσης, μετα-πανεπιστημιακού επιπέδου. Απευθύνονται σε όσους εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στις δημοκρατικές αρχές τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν καθημερινά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τον κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων με θέμα “Old and new media and fake news”. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου master class εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με αναγνωρισμένους στα θέματα αυτά ειδικούς. Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι να συμβάλουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αναγνώρισης της αξιόπιστης ή μη πληροφόρησης, κατά την πλοήγηση σε διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, τα μαθήματα θα τους προσφέρουν αφενός ενημέρωση σχετικά με τις όψεις της παραπληροφόρησης και αφετέρου καθοδήγηση αναφορικά με την εφαρμογή του περιεχομένου των εν λόγω μαθημάτων σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα δίνουν απαντήσεις σε ζητήματα δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη που αντιμετωπίζουν στο δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

Τα μαθήματα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές εκπαιδευτικών, Διευθυντές σχολικών
μονάδων, κ.λπ.
Απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής των συμμετεχόντων: Τουλάχιστον Β2 του Κ.Ε.Π.Α.(CEFR).
Διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων: Πέντε (05) εβδομάδες.
Έναρξη μαθημάτων: 16 Σεπτεμβρίου 2019
Λήξη: 18 Οκτωβρίου 2019
Απαιτούμενος χρόνος μελέτης: 5-6 ώρες την εβδομάδα.
Η Αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους διαδικτυακά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
http://a.cs.coe.int/team40/education/forms1/Master_class_2019.aspx.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Ιουνίου 2019.
Συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων υποψηφίων από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης: τριάντα πέντε (35). Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους των αποτελεσμάτων των αιτήσεων: Μετά τις 15 Ιουνίου 2019.
Σε όλους όσους παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς όλον τον κύκλο μαθημάτων θα
αποσταλούν σχετικές Βεβαιώσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης.