Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:

...........

προτίθεται να επιλέξει μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης ώστε να αποσπαστούν και να καταλάβουν θέσεις Συβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄ με τετραετή θητεία.

Για τον λόγο αυτόν, καλέι όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα όπως περογράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης τους σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 11 του ν. 4547/2018.