Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 2,21 και 35 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης … και άλλες διατάξεις.» Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  3. Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002)  Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων … διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Την αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412/τ.Β΄/3-10-2018) «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων … Εργαστηριακών Κέντρων» Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  5. Την αριθμ. 6706/6-9-2018 «Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή … Καστοριάς» Απόφαση του Περ/κού Δντή Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας.

π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του Ν.4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στις εξής σχολικές Μονάδες: 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς, 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς, 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού και 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από 19-10-2018 έως και 29-10-2018.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

Συνημμένα
Download this file (ΨΝΠ74653ΠΣ-ΘΜΙ.pdf)ΨΝΠ74653ΠΣ-ΘΜΙ.pdf[ ]237 kB