1. Διαδικασία επιλογής Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Η επιλογή Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας.
Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν/μία εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο/η για το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα και στο οποίο μπορούν να υλοποιηθούν εργαστηριακές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας - Γεωγραφίας.
Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά κατά προτεραιότητα σε εκείνους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών ως πρώτη ανάθεση, για μεν τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 76099/Δ2 (Φ.Ε.Κ. 1704, τ. Β΄, 16-05-2018), για δε τα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ22/75401/Δ4 (Φ.Ε.Κ. 1664, τ. Β΄, 15-05-2018).

Η πρόταση του συλλόγου για τον/την Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.
Ο/Η Προϊστάμενος/η της οικείας Δ.Δ.Ε. με απόφασή του/της ορίζει τον/την Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., η θητεία του/της οποίου/ας διαρκεί ένα διδακτικό έτος, εάν είναι μόνιμος/μη εκπαιδευτικός. Εάν ο/η Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α εκπαιδευτικός, η θητεία του/της διαρκεί από τον ορισμό του/της ως Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Η απόφαση κοινοποιείται στη σχολική μονάδα, στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων, καθώς και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.