Εκτύπωση

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Βορείου Αιγαίου

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000, τ. Α΄), «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, τ. Α΄), «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/18-10-2017, τ. Α΄) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008, τ. Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ. Β΄), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», και τις τροποποιήσεις- συμπληρώσεις αυτής.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 Υ.Α. , «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούνων»

9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
10. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/3-1-2003, τ. Α΄), όπως ισχύει.
11. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/5/37705/Ε3/5-3-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Εφαρμογή του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-6-2018, τ. Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
13. Τα με αριθμ. πρωτ. 3495/15-06-2018 και 3520/15-06-2018 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με κοινό θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ και Κ.Ε.Α».
14. Τη με αριθμ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316 τ. Β΄/19-6-2018), Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης.
15. Τη με αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 (ΦΕΚ 2367 τ.Β’/20-6-2018) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθετήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»
16. Το με αριθ. πρωτ. Φ351.1/6/102627/Ε3/21-6-2018. Έγγραφο το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Βορείου Αιγαίου, με έδρες τη Μυτιλήνη και τη Χίο, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316 τ. Β΄/19-6-2018), Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης ως εξής :

Κατηγορία: Μόνιμοι
Εμφανίσεις: 265