Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000, τ. Α΄), «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, τ. Α΄), «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/18-10-2017, τ. Α΄) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008, τ. Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ. Β΄), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», και τις τροποποιήσεις-συμπληρώσεις αυτής.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 Υ.Α., με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υ. Α., με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
10. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/3-1-2003, τ. Α΄), όπως ισχύει.
11. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/5/37705/Ε3/5-3-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Εφαρμογή του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-6-2018, τ. Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
13. Το με αριθμ.7699/18-6-2018 έγγραφο της Περειφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ και Κ.Ε.Α».
14. Τη με αριθμ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3 (ΦΕΚ 2316/τΒ/2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης.
15. Τη με αριθμ. Φ351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 (ΦΕΚ 2367/τΒ/2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με Θέμα: «Ρύθμιση Θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής κα τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»
16. το με αρ πρωτ. Φ 351.1/6/102627/Ε3/21-6-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε


την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) με έδρα τη Λάρισα όπως αυτές αναφέρονται στη με αριθμ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3 (ΦΕΚ 2316/τΒ/2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης άρθρο 1 παρ ιγ. και


Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που αρχίζει από την Παρασκευή 22/06/2018 έως και τη Δευτέρα 2-7-2018