Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 10η/3-5-2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως: