Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

..................................................

 

ΚΑΛΕΙ


τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 να υποβάλουν, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες, που επικαλούνται, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς Πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), στο πλαίσιο των με αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 07-02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.» και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2 /τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05 -02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΔΕ», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Προκήρυξη Κλάδοι Προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων
(στο www.asep.gr)
Προθεσμίες υποβολής
δικαιολογητικών
(στις Δ/νσεις Εκπ/σης)
1ΓΤ/2020
(ΦΕΚ 3/τ. Προκ.
ΑΣΕΠ/07-02-
2020)
ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 18/02/2020 έως
06/03/2020 και ώρα
14:00
Από τη Δευτέρα 17
Φεβρουαρίου 2020
έως και την Παρασκευή 13
Μαρτίου 2020
2ΓΔ/2020
(ΦΕΚ 2/τ. Προκ.
ΑΣΕΠ/05-02-
2020)
ΔΕ01 και ΔΕ02 18/02/2020 έως
06/03/2020 και ώρα
14:00
Από τη Δευτέρα 17
Φεβρουαρίου 2020
έως και την Παρασκευή 13
Μαρτίου 2020

 

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ των οικείων Προκηρύξεων. Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία προσκομίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.), που προσφέρθηκε στην Π/θμια Εκπ/ση (αφορά τον κλάδο ΤΕ16), τότε η κατάθεση αυτών γίνεται, υποχρεωτικά σε Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης, από την οποία θα γίνει η καταχώριση. Εφόσον πρόκειται για προϋπηρεσία ΕΒΠ (αφορά τον κλάδο TE), η κατάθεση των βεβαιώσεων, για την καταχώριση της αντίστοιχης προϋπηρεσίας, γίνεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.