Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ87.01 Ιατρικής (τέως ΠΕ14.01 Ιατροί) και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Γραφείο Ιατρού της Δ/νσης Υπαλληλικής Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και να προσφέρουν υπηρεσία έως 31-08-2019, να υποβάλουν αίτηση από 27-11-2018 μέχρι 03-12-2018.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 (περ.Δ΄), παρ. 3 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
β) του άρθρου 24, παρ. 2 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
γ) του άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
δ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»
ε) του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
2. Την αριθ. πρωτ. 61711/Ε4/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ΥΝΑΝΠ με ΑΔΑ: 75ΟΓ4653ΠΩ-ΣΥΥ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yen.gr/Aνακοινώσεις , η αριθμ. 2904.7/76069/2018/16-10-2018 ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά παραρτημάτων, για απόσπαση στη Σχολή Πλοιάρχων της ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ενός μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπαγόμενου στο Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του N.4568/2018 “Θέματα

Συνημμένα
Download this file (76069.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ[ ]362 kB
Download this file (76131.pdf)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ[ ]197 kB

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του