Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη:

.................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Αποσπούμε
τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

 

Κατηγορία: Αποσπάσεις
Εμφανίσεις: 223