Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

...................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Αποσπούμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ασκήσουν ειδικό επιστημονικό έργο: