Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ΥΝΑΝΠ με ΑΔΑ: 75ΟΓ4653ΠΩ-ΣΥΥ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yen.gr/Aνακοινώσεις , η αριθμ. 2904.7/76069/2018/16-10-2018 ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά παραρτημάτων, για απόσπαση στη Σχολή Πλοιάρχων της ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ενός μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπαγόμενου στο Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του N.4568/2018 “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» (Α΄178), για χρονικό διάστημα δύο (02)ακαδημαϊκών ετών. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση αυτής σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών, για υποβολή από πλευράς ενδιαφερομένων σχετικής αίτησης, εντός της οριζόμενης στην συνημμένη Ανακοίνωση –Πρόσκληση , προθεσμίας .

Συνημμένα
Download this file (76069.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ[ ]362 kB
Download this file (76131.pdf)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ[ ]197 kB