Εκτύπωση

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ. αριθμ. 56265/Ε1/05‐04‐2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 1281/τ.Β’/11‐04‐2018)

2. την με αρ. πρωτ. 40235/Ε1/14‐03‐2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Χορήγησηάδειας έκδοσης τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη ωρομισθίου»

3. το γεγονός ότι η υπ. αριθμ. Φ16.2/1578/15-03-2019 τοπική προκήρυξη κατέστη άγονη.

Επαναπροκηρύσσει

την πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16) ή ιδιώτη εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση «Σαξόφωνο (Άλτο-Βαρύτονο-Τενόρο) για τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα , για τη διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητάς του στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018‐2019.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 56265/Ε1/05‐04‐2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 1281/τ.Β’/11‐04‐2018), καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 27/03/2019 έως και Πέμπτη 28/03/2019.

Κατηγορία: Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι
Εμφανίσεις: 233