Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……..» (ΦΕΚ 114 Α΄).
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
3. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄).
4. Τις με αριθ. πρωτ. 143372/Ε1/05-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ2Ψ4653ΠΣ-ΜΕΑ) και 157058/Ε1/21-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΩ064653ΠΣ-5Ξ1) Υπουργικές Αποφάσεις πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
5. Την ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης των οικείων Προϊσταμένων για τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν με τις προμνησθείσες αποφάσεις στη Δημόσια Δ/θμια Εκπ/ση και δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν:


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 157058/Ε1/21-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΩ064653ΠΣ-5Ξ1) Υπουργική Απόφαση, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία: