Σύμφωνα με την αριθ. 10/6-7-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων» σας κοινοποιούμε εκ νέου τους πίνακες Άρσης Υπεραριθμιών, Οργανικών Κενών και Οργανικών Υπεραριθμιών της ΔΔΕ Καστοριάς και καλούνται μόνο οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς εκ νέου αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, έως και την Τετάρτη 8-7-2015 και ώρα 12:00...