Κοινοποιούμε:

Α) Πίνακα με τα οργανικά κενά κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2015.

Β)  Πίνακα με τις υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα.

Γ)  Αίτηση υπεραριθμίας

Δ) Πίνακας άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών

Ε)  Πίνακας ομάδων σχολείων περιφερείας μας

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, έως και την Παρασκευή 3-7-2015 και ώρα 12:00μ.μ..

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η υποβολή της μπορεί να γίνει κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου).