Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.1 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύει.
 3. Την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Φ1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων… διδασκόντων».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄) «Διαχείριση Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄ ) «Ρύθμιση θεμάτων μόνιμου προσωπικού ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ».
 6. Την με αρ. πρωτ.: Φ8/56024/Δ4/06-04-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Ενημέρωση για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την προσθήκη Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2015-2016»
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 2 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/ 14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 9. Το με αρ. πρωτ.: 76691/Ε2/14-05-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα».
 10. Την με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ.14150/13-05-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄47)
 11. Την με αρ. πρωτ.: Φ8/83906/Δ4/26-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Οδηγίες περί της διαδικασίας επανασύστασης καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. μετά την ψήφιση του ν.4327/2015 (Α΄ 50)»
 12. Την με αριθμ. πρωτ.: 2454/29-05-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας «Επανασύσταση καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.»
 13. Την με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/4/οικ.17204/02-06-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης « Επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄47)
 14. Την με αρ. πρωτ.: 87080/Ε2/02-06-2015 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14,17,18 και 21 του Ν.4325/2015»
 15. Την με αρ. πρωτ.: 88535/Ε2/04-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις επί της διαπιστωτικής Πράξης επαναφοράς εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα».
 16. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
 17. Την αίτηση μετάταξης της εκπαιδευτικού Ψαρά Κωνσταντίνας, κλάδου ΠΕ18.33.
 18. Την αριθ. 6η/09-06-2015 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.
 19. Την με αρ. πρωτ. 93606/Ε2/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 87080/Ε2/02-06-2015 Διαπιστωτική Πράξη επαναφοράς (Φ.Ε.Κ. 1016 τ.Β΄/3-6-2015)».
 20. Την με αριθμ. 3025/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών που επανήλθαν στην υπηρεσία δυνάμει των ν. 4325/2015 (Α΄ 47) και 4327/2015 (Α΄ 50)»
 21. Τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας

 

Αποφασίζουμε

 

Τοποθετούμε στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως εξής: