Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) με θέμα: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών … και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του κεφ. Β του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-5-2010) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α’/14-5-2015), του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α’/4-12-2015) και του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/30-5-2017).
4. Το Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
5. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων … των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ιε του άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-09-2014 (ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/07-10-2014) και το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης 40023/Υ1/12-03-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/12-03-2018) με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,… καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Την Υπουργική Απόφαση Φ.361.22/39/159796/Ε3 (ΦΕΚ 4412/τ. Β΄/03-10-2018) με θέμα: «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.
7. Tη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/48/175888/E3/19-10-2018 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων».
8. Την 6706/06-09-2018 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καστοριάς».
9. Την 8208/17-10-2018 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Καστοριάς ως Συμβούλιο Επιλογής».
10. Το αρίθμ. Φ11.1/5119/19-10-2018 έγγραφό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος… Δ.Δ.Ε. Καστοριάς»
11. Η αριθμ. 4/05-11-2018 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ως Συμβουλίου Επιλογής

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση στις αντίστοιχες θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2020,για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του δημοσίου, ύστερα από τη σχετική πρόταση του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής, ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (751Ν4653ΠΣ-Α9Θ.pdf)751Ν4653ΠΣ-Α9Θ.pdf[ ]186 kB