Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/11-04-2012).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 40023/Υ1/12-03-2018 (άρθρο 6 παρ. ε) Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/12-03-2018) σύμφωνα με την οποία «το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης εντάσσεται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31)».
11. Τη με αρ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 εγκύκλιο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία των αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Την ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (τέσσερες (4) κενές θέσεις).

Καλούμε


Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για τρία σχολικά έτη (έως και 31-08-2021), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 17-10-2018 έως και 05 – 11 - 2018 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση ή είναι τοποθετημένοι προσωρινά ή τελούν σε διάθεση, οι οποίες στη συνέχεια θα τις διαβιβάσουν αμελλητί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: