Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Π.Δ. 1 (ΦΕΚ 1/Α/2003) «Σύνθεση,συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας αυτών . . . . . . . .»
3. Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων … διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων…Εκπ/σης» Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
5. Την αριθμ. 6706/6-9-2018 «Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή … Καστοριάς» Απόφαση του Περ/κού Δντή Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας.
6. Τις αιτήσεις των παρατάξεων που υποβλήθηκαν στην Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Α΄ Ανακηρύσσουμε, κατά συνδυασμό και αλφαβητική σειρά αυτών, τους υποψηφίους για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν, την Τετάρτη 7-11-2018, ως εξής :

Συνημμένα
Download this file (Ψ10Ψ4653ΠΣ-ΛΒΠ.pdf)Ψ10Ψ4653ΠΣ-ΛΒΠ.pdf[ ]168 kB