Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
β) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
γ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
1. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Την με αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ)
4. Tην με αριθμ. πρωτ. 108608/Ε2/29-6-2018 Υπουργική Απόφαση.
5. Τις 21/22-8-2018 και 22/28-8-2018 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Α. Αποσπούμε σε Κ.Ε.Σ.Υ. την παρακάτω εκπαιδευτικό για το σχολικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως: