Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-02) με θέμα : «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Π. Ε. και Δ. Ε. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την με αρ. πρωτ. Φ350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ:6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Απόφαση του ΥΠΠΕΘ, «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
4. Την με αρ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/16-10-2002) Υ.Α., «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την αριθμ. 84172/ΙΒ/ΦΕΚ 1180/ 2010.
5. Την με αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891 τ. Β’/21-08-2017) Υ.Α., «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ)».
6. Τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
7. Την με αριθ. πρωτ. 29188/Γ2/14-03-11 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα»
8. Το άρθρο 11 του Ν.4452/2017 ΦΕΚ (17/τ.Α΄/15-2-2017)
9. Την με αριθ. 100933/Ε2/19-6-2018 εγκύκλιοςτου ΥΠΠΕΘ “Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικές χρονιάς”

Αποφασίζουμε


Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων των σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (dyt_makedonia.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ[ ]556 kB