Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
  4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316/τ.Β΄/19-06-2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης».
  5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-06-2018 (ΦΕΚ 2367/τ.Β’/20-06-2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».
  6. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/6/102627/Ε3/21-06-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Γνωστοποίηση ΦΕΚ».

Προκηρύσσουμε

 

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω δέκα οκτώ (18) θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, με τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και

Καλούμε

 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 έως και Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018,  για την κατάταξή τους στους παρακάτω πίνακες: