Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλε διατάξεις» (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ.Α΄), όπως σήμερα ισχύει,
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει,
3.- Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α΄/2002), όπως σήμερα ισχύει,
4. – Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄/2008), όπως σήμερα ισχύει,
5. – Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.112/Α/2010), όπως σήμερα ισχύει,
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 … και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α΄/2015), μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018,
7.- Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/2018) και ειδικά τα άρθρα 1,2,3,4,5,17,19, 21 έως 36.
8.- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).
9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/Α΄/2018), όπως σήμερα ισχύει,
10.- Την υπ’ αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
11.- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.350/37/98716/Ε3/14-06-2018 εγκύκλια οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναπλήρωση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης…..- Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.» σε συνδυασμό με τις υπ.’ αριθμ. Φ.30.1/7167/15-6-2018 και Φ.30.1/7168/15-6-2018 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για τον ορισμό αναπληρωτή του Προέδρου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

12.- Την υπ.’ αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού ΄Εργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης» (Φ.Ε.Κ. 2316/Β΄/2018),
13.- Την υπ.’ αριθμ. Φ.351.1/5102172/Ε3/20-6-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» (Φ.Ε.Κ.2367/Β΄/2018).
14.- Την υπ.’ αριθμ. Φ.351.1/6/102627/Ε3/21-6-2018 εγκύκλια οδηγία της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Γνωστοποίηση Φ.Ε.Κ.»


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


την πλήρωση τριανταπέντε (35) θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) με έδρα την Πάτρα όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθμ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3 (ΦΕΚ 2316/τΒ/2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης άρθρο 1 παρ. ι.»

 

Συνημμένα
Download this file (9ΡΓΖ4653ΠΣ-Ν33.pdf)9ΡΓΖ4653ΠΣ-Ν33.pdf[ ]604 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ.doc[ ]140 kB