Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄,12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». (ΑΔΑ:6Π414653ΠΣ-7ΕΝ)
3. Τη με αριθμ.Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2316 τ.Β΄/19-06-2018) «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης».
4. Τη με αριθμ.Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-06-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2367 τ.Β΄/20-06-2018) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».
5. Το με αριθμ.πρωτ. Φ.351.1/6/102627/Ε3/21-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Γνωστοποίηση ΦΕΚ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για τριετή θητεία, ως εξής: