Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 1890 και ημερομηνία δημοσίευσης 24-05-2018 (ΦΕΚ 1890/τ.Β΄/24-05-2018) της με αριθμ. πρωτ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΦ4653ΠΣ-ΑΤ7) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)».
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τελικές διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019, παύει να ισχύει κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.