Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε (και ισχύει) με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.
 2. Την αριθ. 152263/Δ2/4-12-2012 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 3. Το αριθ. 24986/Δ2/22-2-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Επικαιροποίηση ομάδας σχολείων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 4. Την αριθ. Φ11.1/1168/27-2-2013 Απόφαση της ΔΔΕ Καστοριάς «Επικαιροποίηση ομάδων σχολείων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Καστοριάς».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών».
 6. Τις αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016, 136680/Δ2/25-08-2016, 133977/Δ2/17-8-2016 και 133162/Δ2/11-8-2016 Εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
 7. Την αριθ. 137644/E1/3-9-2015 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες για την διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις».
 8. Την αριθ. 27069/Ε2/15-2-2018 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019».
 9. Τις αριθ. 49918/Ε2/26-3-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2018» και 49917/Ε2/26-3-2018 με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία έτους 2018»
 10. Την αριθ. 63971/Ε2/23-4-2018 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»
 11. Την αριθ. 6η/7-5-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.
 • Σας αποστέλλουμε:

Α) Πίνακα με τα οργανικά κενά κατά ομάδα σχολείων, κλάδο ή ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2018.

Β)  Πίνακα με τις οργανικές υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα.

Γ)  Δήλωση ονομαστικής υπεραριθμίας

Δ)  Πίνακα ομάδων σχολείων της περιφερείας μας

 • Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν, έως και την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε (και ισχύει) με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.