Εκτύπωση

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιθυμούν μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ του Τμήματος, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις [διατάξεις του άρθρ. 33 §7 του ν. 4386/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την § 4α του άρθρ. 20 ν. 4452/2017 (*)], να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετάταξης μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά (Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, ερευνητικό έργο – δημοσιεύσεις, προϋπηρεσία) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη) έως την 31η Μαρτίου 2018. Τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είναι τα εξής:

Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί
Εμφανίσεις: 157