Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (Α’ 146)
2. Την με αρ. πρωτ. 135367/Γ7/20-10-2008 Υ.Α. (Β’ 2279), όπως συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 68096/Γ7/12-06-2009 Υ.Α. (Β’ 1211)
3. Την με αρ. πρωτ. 94541/Δ2/15-06-2015 Υ.Α. (Β’ 1356),
σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις οικείες Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κατά τις περιόδους:
α) 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους ή
β) 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ κατά τις προαναφερθείσες περιόδους.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.