Κατόπιν ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της παρ 1. της με αριθμ. 18533/Δ4/02-02-2018 ( Β΄450 ) Υ.Α. σας διευκρινίζουμε τα εξής :
Οι υφιστάμενες τοποθετήσεις Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενδέχεται να επηρεάζονται λόγω αλλαγών στα αριθμητικά δεδομένα των τμημάτων, όπως είχαν σχηματισθεί.
Κατόπιν τούτων και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 1566/85 (Α’167) παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας.