Σας γνωστοποιούμε την αριθμ.οικ.2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018 (ΑΔΑ: 695ΟΗ -ΖΘΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015», προκειμένου να διευκολυνθείτε στην ενεργοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας από 1-1-2018, σύμφωνα με το άρθρο11 του ιδίου νόμου 4354/2015.