Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. Α4α/Γ.Π.81866/2017/16.01.2018 (ορθή επανάληψη) εγγράφου της Υπηρεσίας μας με το οποίο σας αποστείλαμε επικαιροποιημένο πίνακα με τις μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, σας αποστέλλουμε εκ νέου τον πίνακα με τις εν λόγω μονάδες διότι προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία από την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και την 3Γ YΠΕ. Μακεδονίας.