Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την αρ.πρωτ.9712/Δ5/19.01.2018 (ΦΕΚ 80/τ.Β’/22.01.2018) Υπουργική Απόφαση Συμπλήρωσης, τροποποίησης και αντικατάστασης Κεφαλαίων στην αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την αρ.πρωτ.17234/Δ5/01.02.2018 Απόφαση Συγκρότηση άμισθης Πενταμελούς Επιτροπής Κλήρωσης Β΄ και Γ΄ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων σχ. έτους 2017-2018,
4. την Πρόσκληση διενέργειας κλήρωσης με το αρ. Υ.Σ./45/Δ5/02.02.2018,
5. το Πρακτικό ένα (1) των αποτελεσμάτων της διενέργειας της κλήρωσης της Β΄ και Γ΄ Φάσης των Ομαδικών Αθλημάτων των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα τα αποτελέσματα της κλήρωσης έχουν ως εξής :

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.