Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 225534/Δ2/21-12-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 225531/Δ2/20-12-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.