Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β΄ 318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».