Αποφασίζουμε

Αποσπούμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10-08-2012 Υ.Α., σε κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις και όχι πέραν της 31-08-2018, ως εξής: