ΣΧΕΤ. Η υπ. αριθμ. 04/10-01-2018 Επιστολή μας
Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 04/10-01-2018 επιστολής μας για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Ρητορικής Τέχνης «Μαθητές Αγορητές» και λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πλειονότητας των σχολείων, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 2η Φεβρουάριου 2018.
Αναφορικά με την προετοιμασία των μαθητών, θα ανακοινωθούν σύντομα λεπτομέρειες στους συμμετέχοντες. Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.