Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αριθ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30.12.2016) και ειδικότερα το κεφάλαιο 17.6 της αριθ. 9712/Δ5/19.1.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ80/τ.Β΄/22.1.2018) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
2. την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αριθ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16),
3. τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις, 5. τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και των Ομάδων Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α. )των Οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκ/σης.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ σας ενημερώνει με τα εξής:
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Δ. AΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.