Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 203312/Δ2/22-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα» και της με αρ. πρωτ. Φ1/74886/Δ2/8-5-2017 εγκυκλίου με θέμα «Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου σχετικά με το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή» και λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. Φ130181/33638/21-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι για την αθροιστική συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου φοίτησης για την απόκτηση ιθαγένειας θα πρέπει να προσμετρώνται σε όσες τάξεις πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησε επιτυχώς ο αλλοδαπός μαθητής, και τα έτη σπουδών που περάτωσε επιτυχώς σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στην Ελλάδα.
Κατά συνέπεια, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και τα έτη επιτυχούς φοίτησης αλλοδαπών ενήλικων μαθητών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.