Σχετ. :
α) αρ. Οικ. 24135/458/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΚΑ
β) το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/93/18258/21-08-2017 (ΑΔΑ: 6Ψ2Η465ΧΘΨ-52Ω) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μετά από σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές ή μη σε μέλη Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 19 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’), σας παραπέμπουμε στην αρ. Οικ. 24135/458/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) ερμηνευτική εγκύκλιο της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία έχει γνωστοποιηθεί με το σχετικό (β) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε όλα τα Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς και η οποία σας έχει αποσταλεί με το από 28-08-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τμήμα Β’).
Κατόπιν των ανωτέρω, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι για τα μέλη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών του Υπουργείου μας ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 22 παρ. 5 του ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α’), σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη αυτά, για τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες, λαμβάνουν αποδοχές.